Algemene voorwaarden

1 TOEPASSING
1.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met OODYX en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door OODYX zijn aanvaard.
1.2 Onder ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met OODYX een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers.

2 AANBIEDINGEN
2.1 Alle door OODYX gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Eventuele bij een aanbieding gevoegde samples, testmaterialen, begrotingen, plannen of andere bescheiden blijven te allen tijde eigendom van OODYX en moeten op eerste verzoek franco worden geretourneerd. Zonder schriftelijke toestemming van OODYX mogen deze bescheiden niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage of gebruik gegeven worden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht OODYX niet tot acceptatie van een order. Afwijzing van een aanvraag wordt door OODYX zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.4 OODYX houdt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of onder rembours te leveren, alsmede om het productassortiment te wijzigen nadat aanbiedingen zijn gedaan.

3 OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met OODYX eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van een opdracht, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen tegelijk met de bevestiging schriftelijk protesteert.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden OODYX slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie werkdagen na factuurdatum.
3.4 OODYX is niet gehouden een overeenkomst aan te gaan indien zij reden heeft om aan te nemen dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is om haar betalingsverplichtingen na te komen.
3.5 OODYX is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij afdoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen.
3.6 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is, is OODYX bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.7 De wederpartij is gehouden OODYX tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die voor correcte uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

4 PRIJZEN
4.1 Tenzij anders vermeld zijn in offertes en aanbiedingen opgenomen prijzen:
4.1.1 gebaseerd op levering ex works (af magazijn van OODYX), dat wil zeggen dat transportkosten separaat in rekening worden gebracht, tenzij op de offerte anders is vermeld.
4.1.2 exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
4.1.3 exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, en verzekering,
4.1.4 vermeld in euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.2 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is OODYX gerechtigd om de orderprijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten zijn vermeld.

5 ANNULERING
5.1 Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van OODYX, in welk geval 10% van de orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten in rekening worden gebracht. In geval van annulering zonder toestemming maakt OODYX naar keuze aanspraak op algehele nakoming dan wel volledige vergoeding van schade, waaronder gederfde winst.

6 LEVERING
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het adres van de wederpartij.
6.2 Afhalen van producten aan het adres van OODYX is alleen mogelijk na voorafgaande afspraak. Alsdan reeds gemaakte transportkosten worden doorbelast.
6.3 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop OODYX de wederpartij heeft bericht dat het gekochte voor transport gereed staat.
6.4 De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren
6.5 Bij aflevering geconstateerde tekortkomingen en/of beschadigingen aan het geleverde en/of de verpakking dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) aantekenen, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde compleet en onbeschadigd te hebben ontvangen en reclames niet meer in behandeling worden genomen.
6.6 Bij maatvaste producten wordt zoveel mogelijk overeenkomstig de specificaties geleverd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen en/of vallende binnen de in de branche gebruikelijke productiemarges kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
6.7 OODYX is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deelleveranties afzonderlijk te factureren.
6.8 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt opgave van levertijd altijd bij benadering en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Aan een opgegeven levertijd kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6.9 Geleverde zaken die na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen worden geacht in opdracht van en voor rekening en risico van de wederpartij te zijn opgeslagen.

7 VERPAKKING, TRANSPORT EN RISICO
7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij is verstrekt, door OODYX als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders is overeengekomen, neemt OODYX bv alle risico van verpakking en transport op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
7.2 Specifieke instructies van de wederpartij inzake transport en verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de daaraan verbonden meerkosten te zullen dragen.
7.3 Voor duurzame verpakkingsmaterialen kan OODYX een vergoeding in rekening brengen, die als statiegeld op de factuur wordt vermeld. Na retourzending van de onbeschadigde verpakking zal deze vergoeding worden verrekend of gecrediteerd.
7.4 Indien en voor zover OODYX als vervoerder optreedt zijn op het transport van toepassing de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 15 november 1995 door de Fenex, de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (Fenex Condities). In voorkomend geval maken de Fenex Condities onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden.
7.5 Bij export van producten door of in opdracht van de wederpartij zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De wederpartij vrijwaart OODYX voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de wederpartij toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

8 OVERMACHT
8.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de andere partij naar redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd.
8.2 De partij die meent in overmacht te komen te verkeren dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
8.3 Indien naar het oordeel van OODYX de overmachtsituatie tijdelijk van aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
8.4 Indien naar het oordeel van OODYX de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zullen partijen naar redelijkheid een regeling treffen leidenden tot ontbinding van de overeenkomst en beperking van daaraan verbonden gevolgen.
8.5 OODYX is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 De auteursrechten op alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, en dergelijke, door of in opdracht van OODYX bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven eigendom van OODYX, evenals het recht op vervreemding daarvan.
9.2 De wederpartij garandeert dat door wederpartij aan OODYX verstrekte gegevens, tekeningen, foto’s, ontwerpen, modellen en dergelijke, niet auteursrechtelijk beschermd zijn en vrijwaart OODYX voor alle gevolgen van gebruik daarvan in strijd met wettelijke voorschriften en/of rechten van derden.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 OODYX sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens voor zover haar aansprakelijkheid en verplichting tot vergoeding van schade dwingend uit de wet volgt.
10.2 In het bijzonder is OODYX niet gehouden tot vergoeding van schade, direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, alsmede van bedrijfs- en vervolgschade van welke aard dan ook, gederfde winst, schade wegens verlies of vermissing van gegevens (bestanden) en gemiste besparingen.
10.3 Aansprakelijkheid van OODYX is in elk geval beperkt tot het totale bedrag van de betreffende order.
10.4 In geen geval is OODYX aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde, of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

11 RECLAMES
11.1 Reclames worden door OODYX slechts in behandeling genomen indien zij haar binnen 14 dagen na de betreffende levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
11.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
11.3 Na het verstrijken van de in lid 1. en 2. genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde en de factuur te hebben geaccepteerd en goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.
11.4 Gegrond bevinding van een klacht verplicht OODYX uitsluitend tot het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie.
11.5 Retournering van het geleverde wordt door OODYX slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming, in de originele verpakking, en onder door OODYX te bepalen voorwaarden.

12 GARANTIE
12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent OODYX garantie op geleverde producten indien en voor zover dat in de overeenkomst is vermeld. Deze garantie beperkt zich tot fabricagefouten.
12.2 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het product, of indien daar wijzigingen of reparaties aan worden verricht.
12.3 Indien OODYX ter voldoening aan haar garantieverplichting materialen of onderdelen vervangt, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van OODYX
12.4 Zolang de wederpartij niet geheel haar uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt is OODYX niet gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen.

13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Geleverde zaken blijven eigendom van OODYX tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
13.2 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is OODYX gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Annulering en terugname laten onverlet het recht van OODYX op vergoeding van verlies of schade. In deze gevallen zal elke vordering op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
13.3 Geleverde zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
13.4 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van OODYX op de wederpartij, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt OODYX enkel door het ontstaan van de vordering een bezitloos pandrecht op alle zaken waarin het geleverde is verwerkt of waarvan het geleverde deel is gaan uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie gelden als onderhandse akte bedoeld in de wet.

14 BETALING
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, dan wel middels automatische incasso, storting of overmaking op een door OODYX daartoe aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
14.2 De op bank/giroafschriften van OODYX aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
14.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van rente en gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande facturen in volgorde van ouderdom.
14.4 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van
betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige wettelijke of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf heeft OODYX zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is het recht om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig op grond van de overeenkomst verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten, en rente.

15 RENTE EN KOSTEN
15.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
15.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, ook voor zover die het liquidatietarief te boven gaan.
15.3 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de wederpartij met inbegrip van voornoemde rente verschuldigde bedrag.

16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de naar Nederlands recht bevoegde Nederlandse rechter, of, naar keuze van OODYX, de bevoegde rechter van haar vestigingsplaats.